Съдържание

Посетители

В момента има 384  гости и няма потребители и в сайта

Жалби и сигнали

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административното обслужване в РИОСВ – Благоевград за 2023 г. - ТУК, за 2022 г. - ТУК

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД - ТУК

 


РЕГИСТРИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ


 

Нормативна уредба 

 

Конституция на Република България

Административнопроцесуален кодекс

 


Юридическа характеристика


Целта е да укаже реда и условията, при които се подават сигнали, предложения и жалби и се обработват от РИОСВ-Благоевград.

 • Сигнали и предложения

Съгласно чл. 107 АПК предложения и сигнали могат да се подават до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции, стига в закон да не е предвиден друг ред за съответното предложение или сигнал. Според същия този текст предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на административните органи и другите органи, осъществяващи публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи. Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

 • Жалби

Нормативната уредба на жалбите е в чл. 81-98 АПК. Жалбата е документ, чрез който в писмена форма се обжалват незаконосъобразността и/или нецелесъобразността (в случаите, когато не се подава от прокурор) и незаконосъобразността (когато се подава от прокурор) на определен административен акт в случаите, когато това не е забранено с нормативен акт. Когато подателят е прокурор документът се нарича протест, а в останалите случаи – жалба.

АПК дава определения на някои от използваните понятия в допълнителните си разпоредби. Разпоредбата на § 1, т. 1 ДР АПК дава определение на понятието "административен орган". "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. В § 1, т. 3 ДР АПК се посочва кой акт е нецелесъобразен. "Нецелесъобразен" е административен акт, издаден при неправилно упражняване на оперативна самостоятелност.


Компетентен орган


 • Сигнали и предложения

Компетентността относно предложенията и сигналите е нормативно уредена в чл. 117 и чл. 119 АПК. Предложенията се правят пред органите, компетентни да решат поставените в тях въпроси, като преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи. Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. И в двата случая преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

За организирането на цялостната работа с предложенията и сигналите според текста на чл. 110, ал. 2 АПК компетентният орган може да овласти длъжностно лице.  Компетентният орган съгласно разпоредбата на чл. 108 АПК е длъжен да разгледа постъпилите предложения и сигнали в установените срокове обективно и законосъобразно.

 •  Жалби

Съгласно чл. 81 АПК индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Чл. 93 АПК сочи, че компетентен да разгледа жалбата или протеста е непосредствено по-горестоящият административен орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт.


Заявител


 •  Сигнали и предложения

Текстът на чл. 109 АПК гласи, че предложение или сигнал може да бъде подадено от всеки гражданин или организация, както и от омбудсмана. Чл. 111 АПК позволява предложенията и сигналите да се подадат и от упълномощен представител.

 •  Жалби

Съгласно текста на чл. 83 АПК жалби могат да се подават от заинтересованите лица или от прокурора, но той може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт, а не и относно целесъобразността на акта.


Нормативно установени изисквания


 •  Сигнали и предложения

Според разпоредбата на чл. 111, ал. 4 АПК не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Следователно изискванията са предложенията или сигналите да не са анонимни, както и нарушението, за което се отнася съответният сигнал, да е извършено преди не повече от две години. Чл. 124, ал. 1 АПК гласи, че сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Относно формата на предложенията и сигналите няма установено изискване.

 •  Жалби

Съществуват нормативно установени изисквания относно формата и съдържанието на жалбата/протеста. Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва (чл. 84 АПК).


Необходими документи


 •  Сигнали и предложения

Не се предвиждат други документи освен самите сигнал или предложение - свободен текст.

 •  Жалби

1. Жалба, която съгласно чл. 85 АПК трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

 • трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани, съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса, ако има такъв;
 • трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
 • фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
 • акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
 • органа, до който се подава;
 • възраженията и тяхното основание;
 • искането;
 • подпис на подателя.

Необходими документи, които се прилагат към жалбата (чл. 86 АПК):

 • пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 • удостоверение за регистрацията и актуалното състояние на търговеца или юридическото лице;
 • документ за платена държавна такса, когато се дължи такава;
 • преписи от жалбата или протеста и писмените доказателства за останалите страни.