Съдържание

Посетители

В момента има 415  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 93/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:„СТРИМ - РЕК” ЕООД, 1612 ГР. СОФИЯ,  ул. „ Шандор Петьофи” № 29, вх. А, ет. 1, ап. 3

документация за инвестиционно предложение:„Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми, отпадъци от фотографски дейности и отпадъци от черни и цветни метали (метален скраб) в имоти №№ 014096 и 014081, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 92/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Г-н Бисер Ангелов – управител на „Скрапметал” ООД, гр. София, СО – район Връбница, ул. „Адам Мискевич” № 31

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и  акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла и опаковки в част (300 кв. м) от поземлен имот №9050 в квартал 1, промишлена зона на гр. Благоевград, Община Благоевград””

Прочети още...

Съобщение № 91/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Г-н Бисер Ангелов – управител на „Скрапметал” ООД, гр. София, СО – район Връбница, ул. „Адам Мискевич” № 31

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла и опаковки в част (500 кв. м) от  поземлен имот с идентификатор 17395.501.2107 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев””

Прочети още...

Съобщение № 90/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Верка Михайлова Мановска – председател на фондация „Свети Мина”, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 244, вх. Б, ап. 25

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на манастирски комплекс „Свети Мина” в имот №016013 с площ 2.671, местност „Ратиките”, землище на с. Балдево, Община Гърмен, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 89/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Мировалиев – управител на „Дизар мегаметал” ООД, гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев" №9 а

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране на отпадъци от мерни и цветни метали в УПИ І в квартал 1 по плана на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 88/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

документация за инвестиционно предложение:„Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, Община Банско – подобект на Проект „Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, Община Банско, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 87/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Чонгов – управител на „ПИРИН КАМ” ООД, ГР. Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев” № 12

документация за инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Воденицата” с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, Община Хаджидимово, Област Благоевград”

Прочети още...