Съдържание

Посетители

В момента има 599  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1158/2016

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.82.18 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1157/2016

проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с номер 000818 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“

Прочети още...

Съобщение №1156/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 096011 в местността Средок, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Александър Георгиев Грънчарски

Прочети още...

Съобщение №1155/2016

План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и а 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите през 2016 г. в гори, собственост на община Гоце Делчев – имоти с номера 052053 в землището на с. Брезница, 042112 в землището на с. Корница, 001075 и 001193 в землището на с. Добротино, 021184 в землището на с. Делчево и имоти с идентификатори 17395.1001.55 и 17395.1003.18 по КККР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1154/2016

Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за захранване на имот с номер 009002 в местността Блатото, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1153/2016

инвестиционно предложение „Текущ ремонт за модернизация на съществуващ оранжериен комплекс в поземлени имот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1152/2016

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.40 в местността Река Бистрица-Ш.107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, кафе, административна и жилищна сграда“

Прочети още...