Съдържание

Посетители

В момента има 361  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-29-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-29-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот №035011 с площ 0.343 дка, местност „Кучешотория", землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград от „нива" за „дърводелски цех", при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А.А.К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-28-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот №000101 с площ 6.166 дка, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-27-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот №005093 с площ 2.620 дка, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-26-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот №010199 с площ 2.922 дка, землище на с. Гостун, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-25-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлени имоти №048008 с площ 1.254 дка, местност „Падината", землище на с. Места, №048018 с площ 0.566 дка, местност „Равнището", землище на с. Обидим и част от поземлен имот №048007 с площ 22.237 дка, местност „Падината", землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-24-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.34.3 с площ 1.498 дка, местност „Чикуто - Ш.18А" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-23-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлени имоти №№ 000004 и 001319 и част от поземлен имот № 001301, землище на с. Филипово, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението