Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Ванто 2017" ООД

Инвестиционно предложение: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ IX-8811, кв.165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Благоевград и „НАЙ 2017“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на свинеферма с транжорна, склад и офис поземлен имот с идентификатор 68792.182.1, местност Бановица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. Х.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости, ресторант и кафе в поземлен имот с идентификатор 16763.9.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 16763.9.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Т. Т.

документация за: проекти за: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.16.121 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „Фотоволтаична система“ и ПУП- Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - до поземлен имот с идентификатор 14492.16.121; ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.33.38 п одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „Фотоволтаична система“ ПУП- Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура до поземлен имот с идентификатор 14492.33.38; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.20.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „Фотоволтаична система“ и ПУП- Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура до поземлен имот с идентификатор 14492.20.16

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ХЛЯБ ЕКОМЕК“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Месопреработвателно предприятие за производство на месни разфасовки и заготовки от червени и бели меса, производство на варено сушени и пушени трайно и малотрайни колбаси и производство на месни консерви и кланичен пункт в поземлени имоти с идентификатори 18366.69.33 и 18366.69.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Терна трейд“ ЕООД

документация за: Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 52091.11.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград, с което да се променя устройствената зона за „Производствено-складова дейност - Производство на електроенергия и ТП за Фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47370.11.165, местност Юручка нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична електроцентрала“