Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КОРОНА ИТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ ІІ-16423, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Лозеница 2018“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра с капацитет 500 л мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 40912.176.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-СИЕ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни богатства – скално – облицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен - поземлен имот с идентификатор 40138.5.80, местност „Борова курия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

документация за Уведомление  за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Симитли, област Благоевград за период 2021 - 2025 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "АГМ-Милев“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Х.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Д. Т.

Инвестиционно предложение: “Създаване на капкова система за напояване на насаждения от шипка на площ от 140 дка в поземлени имоти с идентификатори 47189.153.14, 47189.151.1, 47189.151.2 и 47189.152.3 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“