Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВЕИ - ПИРИН“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Благоевград и „Браво 60“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Матанд“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на козеферма с капацитет 1080 броя животни в поземлени имот с идентификатор 77058.12.151 по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.255.323 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Е. Н., Д. К., Ч. Г.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, с цел обособяване на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлени имоти с идентификатори 61813.804.373 и 61813.804.788 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Ок“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Кочериново

инвестиционно предложение за „„Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 20 м в УПИ ІХ, имот 1436, кв. 38 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с цел осигуряване на вода за поливни нужди за градския парк“