Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: С. Б. и И. Б.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.32.28, местност Сухия бунар-Ш.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за производствено-складови дейности“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: И. З.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.756.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. С. и О. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.106.5, местност Армутлука по одобрените кадастрална карта и кадастралните карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Р. М.

инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 20910.13.17 и 20910.13.18, местност Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Виа Кънстракшън“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане кланица и предприятие за добив и преработка на меса в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в УПИ 142.27, имот с идентификатор 56126.142.27, местност Караач по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич (КККР), чрез присъединяване на имоти с идентификатори 56126.142.5, 56126.142.6, 56126.142.7, 56126.142.9, 56126.142.13, 56126.142.19, 56126.142.25 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“