Съдържание

Посетители

В момента има 445  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №761/2014

Инвестиционно предложение «Изграждане на една вилна сграда в имот №001434 и три вилни сгради и трафопост в имот №001337, вкл. алея за достъп в двата имота, землище на с. Бистрица, община Благоевград»

Прочети още...

Съобщение №760/2014

Инвестиционно предложение "Монтиране на мобилна пресевна инсталация в имот № 028002 с площ 4.084 дка, местност „Германци", землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №759/2014

Горскостопанска програма за имот с №053004, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №758/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство на топлозахранването на „Билла маркет" - газова инсталация, разположена в УПИ I-1590, кв. 81, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №757/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция № 2343 на покрива на сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. «Броди» № 42, вх. А и вх. Б, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №756/2014

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот № 92.2151, по плана на новообразуваните имоти на местност „Чимево дере", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива" за „вилно строителство"

Прочети още...

Съобщение №755/2014

Горскостопанска програма за имоти с №085009 и №081021, землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...