Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-08/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-08/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“ с цел отреждането му „за складова база и фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-07/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-07/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 17395.39.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел промяна предназначението му от „нива“ в за „фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „КРУМ ГЕРОВ ТМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-06/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-06/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-05/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-05/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. К., Ч. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-04/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-04/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) за изменение па Плана за регулация (ПР) и Плана за застрояване (ПЗ), както следва: Изменение на ПР за обединяване на УПИ VI-979, ХI-979, ХII-979, ХIII-979, XIV-979, XV-979, ХVI-979, XVII-979, XVIII-979, XIX-979, ХХ-979, XXI-979, XXII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново в един общ УПИ XXIII-979 с площ от 11 381 м2 и промяна предназначението от (УПИ VI-979) „за хотел“ (УПИ ХI-979, ХII-979, ХIII-979, XIV-979, XV-979, ХVI-979, XVII-979, XVII-979, XIX-979, ХХ-979, XXI-979, XXII-979) „за жилищно строителство“ в ново предназначение „за безвредна производствена дейност - ФЕЦ и офиси” - за новообразувания УПИ ХХIII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново и изменение на ПЗ за новообразувания УПИ ХХIII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „СИ ЕЛ ЕС СОЛАР ИНСТАЛЪРС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-03/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-03/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - плана за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 61813.645.25, местност Габавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична инсталация и обслужваща сграда“, Проект на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 61813.645.18, местност Габавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична инсталация и обслужваща сграда“ и образуване на алея за достъп с проектен идентификатор 61813.645.28, местност Габавица, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и Проект на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 61813.645.8, местност Габавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична инсталация и обслужваща сграда“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БАЛКАНУУД РЕСУРС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-02/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-02/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.101.102, местност Айдаровско дере по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, С. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението