Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-24/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-24/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.53.21, местност Батачкото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда „Ок1“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-23/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-23/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в за поземлен имот с идентификатор 56126.303.16 местност Глоко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БОСО ЕЛЕКТРИК“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-22/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-22/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04217.1.60, местност Безово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-21/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-21/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници – фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-20/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-20/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за части от поземлени имоти с идентификатори 04217.1.410, 04217.872.681, 04217.1.114 и поземлени имоти с идентификатори 04217.1.56, 04217.1.135, 04217.1.136, 04217.1.137, 04217.1.138, 04217.1.139, 04217.1.140, 04217.1.141, 04217.1.142, 04217.1.45, 04217.1.46, 04217.1.184 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Ок“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-19/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-19/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Проект на Програма за управление на отпадъците на община Рила за периода 2021 – 2028 г. при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Рила

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-18/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-18/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност Папаз чаир по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда „Ок1“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението