Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-51/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-51/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХII, кв. 311 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.601.3562 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-49/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-49/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Разлог, област Благоевград за периода 2021 – 2026 г.“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-48/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-48/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.30.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „ДАВИРО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-47/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-47/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.174.21, местност Утре Великден по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Д.СА.Н.“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-50/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-50/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 47370.11.89, местност Юручката нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-46/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-46/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.13.1, местност Реката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ „жилищно строителство“, Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.4.15, местност Тунело по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ „жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.4.14, местност Тунело по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ „жилищно строителство“, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-45/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-45/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград „БРАВО 60“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението