Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Достъп до обществена информация

 ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРИЕМАТ:

  • в звеното за административно обслужване „Едно гише” на РИОСВ-Благоевград
  • на факс (073) 885158
  • на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • чрез писмо на адрес: Благоевград, ул. „Свобода” № 1
  • устно запитване: на място и на тел. 073/ 81 80 85

Заявлението може да бъде подадено и чрез Платформа за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

Служител по ЗДОИ - Василка Топчиева, гл. експерт в дирекция „Превантивна дейност“

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа

Почивни дни: събота и неделя


Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата за достъп до обществена информация по ЗООС препраща към процедурата, уредена в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Международноправният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция)

Съгласно чл. 1 от Конвенцията, за да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка страна (договаряща се страна по Конвенцията) гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в съответствие с разпоредбите на Конвенцията.


Информация за околната среда

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Информацията за околната среда е:

  • налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и др. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;
  • налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;
  • нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Информация за околната среда е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма относно: 1. състоянието на компонентите по чл. 4 от закона и взаимодействието между тях; 2. факторите по чл. 5 от закона, както и дейностите и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда; 3. състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2; 4. обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2; 5. анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 2; 6. емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.


Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

2023, 2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019, 2018 г., 2017 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г., 2010 г., 2009 г.

 


ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ – достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат


ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ