Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №06-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на „Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), както следва: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.58.112, местност Арамийска скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.72, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.1, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк“ върху защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.58.112 в местността Арамийска скала и поземлени имоти с идентификатори 14492.27.72 и 14492.27.1 в местността Крастав рид по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: С. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на „Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), както следва: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.24, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.18, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.73, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.26, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.16, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.22, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк“ върху защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 14492.27.24, 14492.27.18, 14492.27.73, 14492.27.26, 14492.27.16 и 14492.27.22 в местността Крастав рид по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: „ХУБЧА“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.27.12, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с предназначение „за фотоволтаична система“ върху защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.27.12, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: Т. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.34.40, местност Брего по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с предназначение „за фотоволтаична система“ върху защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.34.40, местност Брего по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: Й. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 17395.111.15, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.111.15, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „ГАМА М КОНСУЛТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 47754.1.290, местност Двата потока по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“ върху защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.1.290, местност Двата потока по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Мелник); защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: С. Б., В. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №83-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №83-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-382, кв. 47 по плана за регулационния на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ V-382, кв. 47 по плана за регулационния на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград; защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: П. Ж.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.