Съдържание

Посетители

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №39-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на земеделска аптека“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 59077.2.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград

Възложител: Р. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз за диагностика на автомобили, търговски обект, склад, офис и гаражи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.95.15, местност Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Т. П., К. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Нарастване на земеделското стопанство чрез засаждане и отглеждане на трайно насаждение от круши в част от 3000 кв. м в поземлен имот с идентификатор 69119.48.13, местност Порой по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград в изпълнение на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69119.48.13, местност Порой по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Старчево); защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

Възложител: С. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект, офиси и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20331.46.24 в местността Чавдаров андък по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20331.46.24 в местността Чавдаров андък по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Дебрен); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: А. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни – 3 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 06306.40.204, местност Купена по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 06306.40.204, местност Купена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Брезница); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001021 „Река Места“

Възложител: И. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Вилно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69261.105.19, местност Кадънката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: С. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на офиси в поземлен имот с идентификатор 17347.7.30, местност Лъката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17347.7.30, местност Лъката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Господинци); защитени зони BG0001021 „Река Места“ и BG0002076 „Места“.

Възложител: М. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.