Съдържание

Посетители

В момента има 640  гости и няма потребители и в сайта

№ по ред

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Формат

Наличен/ публикуван (къде)

1 Описание на административна структура и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрация. Телефонен указател.
HTML Начална интернет страница/секция  За нас
2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на РИОСВ HTML Секция Законодателство/Вътрешни актове
3 Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация HTML Секция информация/достъп до информация

 4

Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ

 

excel

Секция информация/достъп до информация

 

 4.1 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, таксите за предоставяне и форматите, в които се поддържа информацията. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на Глава пета от ЗДОИ. Вътрешни правила. Служител по ЗДОИ. Образец на заявление. HTML Секция информация/достъп до информация
4.2 Списък на категории информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на РИОСВ HTML Секция информация/Списък на категориите информация
5 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите HTML Секция Административни услуги
5.1 Списък на административните услуги и информация за предоставянето им HTML Секция Административни услуги
5.2 Активни електронни административни услуги HTML Секция Административни услуги/Електронни услуги
5.3 Харта на клиента HTML Секция Административни услуги
5.4. Доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ от предходната година DOC Секция Административни услуги/Вътрешни правила, жалби и сигнали
6 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията HTML Секция Финансиране
7 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки HTML Секция Профил на купувача
8 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта HTML Консултации с обществеността
9 Обявления за конкурси за държавни служители HTML Работа при нас
10

Информация подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

- Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

HTML

PDF

За нас/Декларации по ЗПУКИ
11 Информация свързана с опазване на околната среда    

 11.1

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда

HTML

Секция превантивна дейност/публични регистри

11.2

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка

HTML

Секция превантивна дейност/публични регистри

 

 11.3

Регистър на защитените територии

 

excel

HTML

Секция природа/ защитени територии 

 11.4

Регистър на обявените защитени зони

 

excel

HTML

Секция природа/ Защитени зони по Натура 2000

 

 11.5 Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС HTML МОСВ Превантивна дейност/ Химични вещества/ Севезо / Регистър
 11.6 Регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации HTML Секция атмосферен въздух/ Летливи органични съединения

 11.7

Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух

 

HTML

 

Секция атмосферен въздух/ ежедневен бюлетин 

 

 11.8

Измерени концентрации на фини прахови частици – месечен бюлетин

 

HTML

Секция атмосферен въздух/ месечни доклади

 

 11.9

Доклад за състояние качеството на атмосферния въздух - шестмесечен

 

HTML

Секция атмосферен въздух/ доклади

 

 11.10

Контролни замервания на шум в околната среда

 

HTML

Секция шум

 

 11.11

Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

pdf

Секция природа/решения по преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

 

 11.12

Решения по оценка за съвместимостта 

 

pdf

Секция природа/решения по оценка на съвместимостта

 

 11.13

Решения за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост

 

pdf

Секция природа/решения за прекратяване

 

 11.14

Информация относно планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, включително графичен материал, и доклади за оценка за съвместимост

pdf

Секция природа/планове, програми

 

 11.15

Писма до възложителите по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

HTML

Секция природа/писма до възложителите

 

 11.16

Писма до възложителите за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на Глава шеста и седма от ЗООС. Съобщения за постъпили уведомления за ИП. Изготвена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за ЕО.

 

HTML

Секция превантивна дейност/информация за инвестиционни предложения , планове и програми

 11.17

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на  ОВОС

 

pdf

Секция превантивна дейност/решения за преценяване необходимостта от ОВОС

 11.18

Решения по ОВОС

 

pdf

Секция превантивна дейност/решения по ОВОС

 

 11.19

Решеня за преценяване на необходимостта от извършване на екологични оценки

 

pdf

Секция превантивна дейност/решения по преценяване необходимостта от ЕО

 11.20

Становища по ЕО на планове и програми

 

pdf

Секция превантивна дейност/становища по ЕО

 

 11.21

Решения за прекратяване - ОВОС и ЕО

 

pdf

Секция превантивна дейност/процедури по АПК

 

 11.22

Справка дължими обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци

 

excel

Секция управление на отпадъците/депониране на отпадъците

 

 11.23

Списък на инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет по-малък от два тона на час

HTML

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

 11.24

Разрешения за дейности с отпадъци, включително, решение за изменение и/или допълване на издаденото разрешение

 

HTML

 

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

 

 11.25

Регистрационни документи по ЗУО

 

HTML

 

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

 

 11.26

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци и прекратени регистрационни документи

 

HTML

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

 

11.27 Регистър на образуваните административнонаказателни производства в РИОСВ – Благоевград EXCEL Контролна дейност/Глоби и санкции
 12 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността    

  

12.1

Годишни регионални доклади за състоянието на околната среда

 

pdf

Секция доклади/ регионални доклади за състоянието за околната среда

 

 12.2

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ. Регистър на контролираните обекти от РИОСВ.

 

excel,

pdf,

word

Секция контролна дейност/ годишен план

 

 12.3

Доклади от комплексни проверки на обекти

 

HTML

Секция контролна дейност/доклади от комплексни проверки

 

 12.4

Месечни отчети за контролната дейност

 

HTML

Секция контролна дейност/месечни отчети

 

 12.5

Регистър на постъпили сигнали на „зелен телефон” в РИОСВ Благоевград

 

HTML

Секция контролна дейност/ регистър на постъпилите сигнали  на„зелен телефон

 

 

 

 13 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ    

 13.1

Национална система за мониторинг на околната среда - НСМОС, Подсистема “Води”, Функционална подсистема “Контролно информационна система за състоянието на отпадъчните води”

HTML

Секция информация/Национален каталог

 

 13.2

Национална система за мониторинг на околната среда /НСМОС/Подсистема: Контрол качеството на атмосферния въздух

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.3

Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

 

HTML

 

 

Секция информация/Национален каталог

 13.4

Доклад по ОВОС

Доклад за екологична оценка или екологична част на план/програма

 

HTML 

 

Секция информация/Национален каталог

 13.5

Годишен отчет за отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.6

Годишен отчет за образуваните производствени или опасни отпадъци

 

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.7

Годишен отчет за депониране на отпадъци

 

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.8

Годишен отчет за събиране, транспортиране и временно съхраняване на производствени и/или опасни отпадъци

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.9

Годишен отчет за събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови и/или строителни отпадъци

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.10

Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.11

Годишен отчет за центрове за разкомплектоване  на ИУМПС

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.12

Годишен отчет за площадки за временно съхраняване на ИУМПС

 

HTML 

 

Секция информация/Национален каталог

 13.13

Годишен отчет за съоръженията за предварително третиране  на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

HTML

Секция информация/Национален каталог

 13.14

Годишен отчет за площадки за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

 13.15

Годишен отчет на площадки за съоръженията за предварително третиране на  негодни за употреба батерии и акумулатори

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

 13.16

Годишен отчет на площадки за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог