Съдържание

Посетители

В момента има 470  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-67-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-67-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071, местност “Орехово поле”, землище с. Долна Градешница, Община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-66-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение „Склад за съхранение на вино, офиси, прокарване на път и добив на подземни води” в имоти № № 000288, 000285 и 000286  в местността „Абдийца”, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-65-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изземване на инертни материали от воден обект р. Струма в количество до 5 000 м3/годишно, местност „Проеф чифлик”, землище на с. Мощанец, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-64-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кладенец за противопожарни нужди на обект “Компресорна станция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ”, разположен в имот № 055133, местност “Лъжови ливади”, землище на с. Полето, Община Симитли”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-63-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение “Рибарник” в имот № 060003 с площ 89.580 дка местността „Гьоло”, землище на с. Българчево, Община Благоевград, Област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-62-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  «Изграждане на Мултифункционална спортна зала в УПИ І-500, кв. 35 по плана на с. Краище, Община Белица, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-61-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на съоръжение на подземни води – тръбен кладенец в поземлен имот №04279.629.6 по плана на гр. Благоевград, ж.к. «Струмско – север», Община Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението