Съдържание

Посетители

В момента има 309  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-22-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-22-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от «нива» за производство на ел. енергия от фотоволтаична централа

възложител: КОСТАДИН СТОЯНОВ ЗЛАТКОВ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 03504.201.395 с площ 3.314 дка, местност “Чуката”, землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград за  „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: Община Белица, гр. Белица, ул. Георги Андрейчин” № 15, БУЛСТАТ 000024688

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот № 023013 с площ 2.040 дка, местност “Гарата”, землище на с. Илинденци, Община Струмяни от “За автосервиз, складове и офиси” в “За автосервиз, складове, офиси и фотоволтаична централа”

възложител: Костадин Томов Костадинов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 024131 с площ 37.117 дка, местност «Подината», землище на гр. Кресна, Община Кресна за отреждане на имота от начин на трайно ползване «Нива» в УПИ с конкретно предназначение «За голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия»

възложител: „КУМЕР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Лозенец”, ул. „Чавдар Мутафчиев” № 5а

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план - план за астрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 013073 с площ 5.000 дка, местност «Кефаликата - сак. чешма», землище на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово за промяна предназначението на земеделска земя за «Соларна централа»

възложител: "КЕЙ ЕМ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Пейо Яворов” № 3 ЕИН 200812110

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за «Голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия» в имоти с №027073 с площ от 8,102 дка, №027016 с площ от 8,155 дка, №027026 с площ от 2,822 дка и №027018 с площ от 18,037 дка в местността “Крастав рид”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.

възложител: „ХУБЧА” ЕООД, със седалище и адрес на управление 1700 гр. София, община Столична, район Лозенец, ж.к. „Витоша”, ул. „Чавдар Мутафчиев” № 5А, БУЛСТАТ 175394987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №003015 с площ 40.254 дка в местността “Сърба”, землище на с. Балдево, Община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане и застрояване на имота за “Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „М.КА-2002” ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. „Враня” № 4

От тук може да изтеглите пълния текст на решението