Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №18/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №18/05.12.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №18/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №487(3)/01.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 30702.67.18, местност Шабаница-Чукаро по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелендол, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за складова база“

Възложител: С. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №17/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №17/15.11.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №17/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4227(3)/17.01.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода с цел захранване на външно джакузи – хидромасажна вана, предвидено да функционира във всеки един от поземлени имоти с идентификатори 02693.87.5, 02693.87.6, 02693.87.7, 02693.87.8, 02693.87.9, 02693.87.10, 02693.87.11, 02693.87.12, 02693.87.20, 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.27, 02693.87.26, 02693.87.25, 02693.87.21 и 02693.87.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ФП АГРОИНВЕСТ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №16/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/06.11.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №16/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3584(2)/14.09.2023 г. на РИОСВ – Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХIV-1458, кв. 15A по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: К. А. М. и М. А. М, чрез Н. Е. П. – упълномощено лице

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №15/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №15/23.10.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №15/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3742(3)/20.10.2023 г. на РИОСВ – Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 00134.10.63, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: Д. И. Р.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №14/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/23.10.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №14/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3670(1)/19.09.2023 г. на РИОСВ – Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №2128, изградена в поземлен имот с идентификатор 68792.107.488 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №13/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/27.09.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №13/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3396(1)/23.08.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград ,,Извършване на ремонтно-възстановителни работи на корекцията на река Мелнишка при км 4+300, десен бряг с дължина 80 м. в землището на с. Капатово, общ. Петрич, област Благоевград“

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №12/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/05.09.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №12/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3396(1)/23.08.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Технологични планове за залесяване на горски територии, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ – площи в отдели, подотдели 1274 „а“, 1274 „б“, 1274 „в“, 1274 „г“, 1275 „а“, 1276 „ф“, 1276 „х“, 1284 „ф“ и 1284 „х“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението