Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-75-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Дизар Мегаметал» ООД със седалище гр. Петрич, ул. «Христо Чернопеев» № 9 А, ЕИК: 201328607

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-73-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Разширение на гробищен парк с. Първомай в поземлен имот №026008 и в част от имот №000062, местност «Панагирище», землище на с. Първомай, Община Петрич, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за настаняване на туристи” в поземлен имот №052003 в местността “Бански път”, землище  на с. Баня, общ. Разлог, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “ДАНИ – ВАСИЛЕВ ДОНЕВ 2008” ЕООД с  адрес  гр. Банско, ул. ”Стефан Караджа” № 74,  ЕИК 200358120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  за изграждане на „Оранжерии”  в имот с №022027 в местността „Под черквата”, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИОАГРОИНВЕСТ” ООД със седалище  гр. София, ж.к. „Младост І”, бл. 82, ет. 11, ап. 40, БУЛСТАТ 200670287

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-71-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Корекция на деретата през с. Еленово, Община Благоевград, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, пл. “Георги Измерлиев” № 1, Булстат: 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 105020, м. „Стара река“, землище на с. Лешница, община Сандански, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширение към птицеферма с капацитет 5000 кокошки - носачки в имот № 090031 с площ 3.500 дка, местност “Бдинска лъка Айдарск”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “КОКО МАН И ВАН” ЕООД със седалище и адрес на управление Община Петрич, с. Гега, БУЛСТАТ 200021288

От тук може да изтеглите пълния текст на решението