Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1024/2021

Изх. №3431(1)/19.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 03504.166.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград от „Ливада“ в „Трайни насаждения“ и създаване на трайни насаждения от сливи“

възложител: Ф. Г.

Прочети още...

Съобщение №1023/2021

Изх. №3424(1)/19.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на част от магазин за нуждите на банков офис на Първа инвестиционна банка в обществена сграда с идентификатор 03504.403.365.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: „БЕАР - БЕЛИЦА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1022/2021

Изх. №3420(1)/19.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 65334.301.3110.1 в поземлен имот с идентификатор 65334.301.3110 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Е. К.

Прочети още...

Съобщение №1021/2021

Изх. №3416(1)/19.10.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ V-480, кв. 21 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

възложител: „ЛОТОС ЛАЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1020/2021

Изх. №3408(1)/19.10.2021 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ): ПУП - ПР по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) XI255 в кв. 11 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград за образуване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ): УПИ XIX255 с площ 475 м2 и УПИ XX255 с площ 475 м2на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, като запазват отреждането си по действащия план - за „жилищно строителство“

възложител: „БОРИСЛАВ 48“ ЕООД, „ЕКС ЕЙЧ ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1019/2021

Изх. №3389(1)/19.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в т.ч. и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 62671.165.31 в местността Варвара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

възложител: Б. Д.

Прочети още...

Съобщение №1018/2021

Изх. №1801(8)/19.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на река Дамянишка и река Бъндеришка)“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...