Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1258/2022

Изх. №3929(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) в обхват от осова точка 67 до осова точка 90 по регулационния план на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1257/2022

Изх. №2863(9)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Обновяване и модернизация на оранжерии - Симитли, изградени в имот с пл. № 911 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител:„РОСЕЛА“ АД

Прочети още...

Съобщение №1256/2022

Изх. №2834(9)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на общински път BLG 2063 (BLG 2061, Благоевград - Бистрица/ - Горно Хърсово)“

възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1255/2022

Изх. №4009(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривна конструкция на сграда и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 62699.24.25 в местността Амитица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:Д. К., Л. К.

Прочети още...

Съобщение №1254/2022

Изх. №4008(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-1447, кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: П. С.

Прочети още...

Съобщение №1253/2022

Изх. №3993(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57159.500.112 (УПИ XVII-112,113,114, кв. 4 по плана на с. Покровник) по одобрени кадастрална карта на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. К., К. К.

Прочети още...

Съобщение №1252/2022

Изх. №3983(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 05606.18.21 в местността Мантара по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: И. К.

Прочети още...