Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №657/2022

Изх. №2298(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и образуване на 4 (четири) броя нови УПИ - УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.40 от КК на гр. Разлог, УПИ II с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.41 от КК на гр. Разлог, УПИ III с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.42 от КК на гр. Разлог и УПИ IV с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.43 от КК на гр. Разлог, с предназначение на всички новообразувани УПИ „за жилищно строителство“

възложител: „САВИОН“ ООД

Прочети още...

Съобщение №656/2022

Изх. №2247(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за изготвяне на проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „МГП-Р“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №655/2022

Изх. №2242(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с търговски обект, масивно барбекю и ограда в поземлен имот с идентификатор 18366.21.7, местност Решманица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: А. С.

Прочети още...

Съобщение №654/2022

Изх. №2231(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на дини в поземлен имот с идентификатор 52074.8.2 в местността Студената вода по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Р. А.

Прочети още...

Съобщение №653/2022

Изх. №2223(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 37472.457.7 по КК и КР на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА А. Д.

Прочети още...

Съобщение №652/2022

Изх. №2194(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда на два етажа в УПИ XVIII-362, кв. 19 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: В. Д.

Прочети още...

Съобщение №651/2022

Изх. №2346(1)/25.05.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 43863.100.61 по КК и КР на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“.

възложител: Б. Ю., С. Ю., В. Ю.

Прочети още...