Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №158/2023

Изх. №336(1)/26.01.2023 г.

Бизнес план по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: Т. С.

Прочети още...

Съобщение №157/2023

Изх. №252(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Енергийна ефективност на сграда, намираща се в УПИ XI с пл.№ 168,169 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №156/2023

Изх. №199(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ул. „Вардар“ от о.т. 61 до о.т. 72 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №155/2023

Изх. №196(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW върху покрив на съществуваща сграда, разположена в УПИ XXI-53, кв. 11 по плана на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Г. Ш.

Прочети още...

Съобщение №154/2023

Изх. №193(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на община Благоевград, област Благоевград“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г.“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №153/2023

Изх. №183(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на плътна ограда с височина до 2.20 м по страничната регулационна линия на УПИ VII - 2156 с УПИ XIX - 2158, УПИ XX - 2154 и УПИ XXI - 2153, кв. 100 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.2156 по КККР), община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. Д. и др.

Прочети още...

Съобщение №152/2023

Изх. №170(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.108.11 в местността Под черквата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: А. Д.

Прочети още...