Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №424/2021

Изх. №1522(2)/29.04.2021 г.

Уведомление за “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04279.39.38, 04279.39.39 и 04279.39.44 в местността „Герено - БКС“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с цел обединение в нов имот с проектен идентификатор 04279.39.53 и смяна предназначението от „за жилищно строителство“ в „за складове за промишлени стоки, автосервиз, магазин с шоурум и кафе“

възложител: „ТЕХНОГРУП6“ ООД

Прочети още...

Съобщение №423/2021

Изх. №1069(3)/29.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.134.3, местност „Полето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Г. А., И. К., М. К., Е. Г.

Прочети още...

Съобщение №422/2021

Изх. №1577(1)/28.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници до 30 kW върху покрива, фасадата и прилежащия терен на сграда в УПИ II, пл. № 510, кв. 34 по плана на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител:„МАРИБОР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №421/2021

Изх. №1570(1)/28.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ V-172, кв. 11 по плана на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

възложител: П. Ч.

Прочети още...

Съобщение №420/2021

Изх. №1568(1)/28.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7929 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: С. М.

Прочети още...

Съобщение №419/2021

Изх. №1549(1)/28.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с мощност до 30 kW върху покрива на двуетажна масивна жилищна сграда - южен калкан и прилежащия терен в новообразуван УПИ Х-531, кв. 42 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: В. Т.

Прочети още...

Съобщение №418/2021

Изх. №1509(1)/28.04.2021 г.

Уведомление за изработване на „Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 04279.611.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ V, кв.41 по плана на гр. Благоевград) за привеждане в съответствие с Общия устройствен план на община Благоевград“

възложител: А. Т., В. Н., Е. Н., С. Н.

Прочети още...