Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №578/2024

Изх. №1856(1)/15.04.2024 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.117.28, местност Турски дол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Й. П.

Прочети още...

Съобщение №577/2024

Изх. №1801(1)/15.04.2024 г.

Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 год. в държавна горска територия, предоставена за управление на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към ЮЗДП – за отдел, подотдел 1263 „д1“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР“

Прочети още...

Съобщение №576/2024

Изх. №1784(1)/15.04.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.635 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Г. Б.

Прочети още...

Съобщение №575/2024

Изх. №1558(2)/12.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на „Битов комбинат“ в „Складова база“. Надстройка на сграда с идентификатор 27293.502.111.1, находяща се в поземлени имот с идентификатор 27293.502.111 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, и изграждане на подпорна стена“

възложител: „МАТАНД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №574/2024

Изх. №1538(2)/12.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на местен път – поземлен имот с идентификатор 03504.1.515 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград до Парк за танцуващи мечки – гр. Белица“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №573/2024

Изх. №1738(1)/11.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №572/2024

Изх. №865(3)/11.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток на общинско дере между кв. 14, 16, 6, 4, 27 и 15, 17, 18 за отвеждане на поройни води в река Места, с. Блатска, община Хаджидимово“

възложител: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Прочети още...