Съдържание

Посетители

В момента има 323  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1613/2022

Изх. №5193(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.601.530 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. Д.

Прочети още...

Съобщение №1612/2022

Изх. №5186(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки с офиси в поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 в местността Валого - краварник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ДЕНИ-БГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1611/2022

Изх. №5185(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя сгради (три броя складове и един брой офис) в поземлен имот с идентификатор 04279.20.47 в местността Под Грамада - Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „АВТОЛУКС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1609/2022

Изх. №5103(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към хотел „Медите“ (сграда с идентификатор 57176.1.28.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград), находящ се в поземлен имот с идентификатор 57176.1.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „И.Г.ТУРС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1608/2022

Изх. №5078(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на трафопост БКТП 20/0,4 кV, 1х160 кV в УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, попадащ в регулационните линии на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, захранен с новопредвидена кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Огняново“

възложител: „ШЕРБЕТОВ – М“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1607/2022

Изх. №5044(1)/20.12.2022 г.

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 37263.12.38 по КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА П. Д.

Прочети още...

Съобщение №1606/2022

Изх. №4125(3)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“ на земеделски култури, чрез изградени съоръжения“

възложител:„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

Прочети още...