Съдържание

Посетители

В момента има 426  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на проекти на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 14492.27.24, 14492.27.18, 14492.27.73, 14492.27.26, 14492.27.16 и 14492.27.22 в местността „Крастав рид“ по КК и КР на гр. Кресн

Днес 26.01.2024 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на проекти на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 14492.27.24, 14492.27.18, 14492.27.73, 14492.27.26, 14492.27.16 и 14492.27.22 в местността „Крастав рид“ по КК и КР на гр. Кресна

Прочети още...

Предстоящо обществено обсъждане на Доклад по ОВОС

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“-изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори 49312.17.65, местност „Рупите“ и 49312.17.70, местност „Кожух“ по КК на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп”.

Прочети още...

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКЛАД ЗА ОВОС

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ - Благоевград осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за инвестиционно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи акрополи – изпълнение на дейност по социализация и изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в имоти с идентификатори 49312.17.65 и 49312.17.70 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане.

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на община Гърмен

Днес 16.01.2023 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на ОУП на община Гърмен и предварителния проект на ОУП на община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на община Симитли

Днес 15.08.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на ОУП на община Симитли и предварителния проект на ОУП на община Симитли

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта за изменение на ОУП на община Разлог

Днес 26.05.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на изменение на ОУП на община Разлог и предварителния проект на изменение на ОУП на община Разлог

Прочети още...

Съобщение за провеждане на консултации за проект на Общ устройствен план на община Кресна

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, РИОСВ-Благоевград съобщава съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Кресна

Прочети още...