Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-46-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки тип „Лидл“ в поземлени имоти с идентификатори 04279.621.80 и 04279.621.81 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.20.34 в местността Под грамада-Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РИГ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34, 68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38, 68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42 и 68792.39.43 и път за достъп в поземлен имот с идентификатор 68792.39.44, местност Беров валог по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Ц., К. М., А. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, разположена в поземлени имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, чрез присъединяване на имот с идентификатор 56126.601.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.113.953, местност До КАНТОНА по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания

Възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР-1/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР-1/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Съобщение за за издадено Решение №БД-40-ПР-1/2021г. за допълване на Решение №БД-40-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 04399.17.38, 04399.17.42, 04399.17.43 и 04399.17.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград.

Възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД и „БЕЖАВУ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението