Съдържание

Посетители

В момента има 320  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-36-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради и вътрешна улица в поземлен имот с идентификатор 65334.115.51, местност Ушите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Р. М. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в 36 бр. новообразувани имоти след разделянето на поземлени имоти с идентификатори 61813.808.196, 61813.808.197 и 61813.808.198, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и нова алея за достъп до новообразуваните имоти“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път и имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани поземлени имоти с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „СК-1“ и тръбен кладенец „ТК-2“ в поземлен имот с идентификатор 56126.142.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел напояване на зелени площи в имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти в част (в размер на 1036 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 49686.14.21 в местността Дупката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 15 м“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на четириетажна жилищна сграда със заведение за обществено ползване и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.18.8, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СОС БИЛД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на автокозметика, перилни и почистващи препарати в сграда с идентификатор 04279.618.137.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.137 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КРУМТЕХ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението