Съдържание

Посетители

В момента има 230  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №78-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №78-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и барбекю“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.12.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: Т. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №79-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №79-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 49432.76.1 в местността Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.76.1 в местността Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Мосомище); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Л. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №77-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №77-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.572, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности “ с отреждане на имота за „Вилно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.572, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Й. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №76-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №76-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.449, местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности “ с отреждане на имота за „Вилно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.449, местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Т. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №75-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №75-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 62640.49.1034, местност Чуклата по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград от „Нива“ в „Друг вид земеделска земя“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.49.1034, местност Чуклата по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: Общинска администрация село Гърмен

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №74-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №74-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 02748.115.923 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Н. П., А. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №73-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №73-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за пелети и дървен материал, и гараж“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:поземлен имот с идентификатор 53326.35.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”.

Възложител: „ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.