Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-45-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 14.12.2021 г. Решение №БД-45-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета до 350 броя в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 (новообразуван от поземлен имот с идентификатор 39116.144.63), местност „Пради бука“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител „КИБОР 2013“ ЕООД, ЕИК: 202708772, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Трети март, 26, ет. 1

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-44-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 13.12.2021 г. Решение №БД-44-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на авторемонтна работилница, автомивка, сграда за административна дейност, паркинг и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ЕМИЛИ – 2013“ ЕООД, ЕИК: 202492246, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Македония“ №102, ет. 5.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 18-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №18-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград от „земеделска земя“ за „фотоволтаична централа и складове“

възложител: „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-43-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 10.12.2021 г. Решение №БД-43-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на улица към УПИ VII и УПИ VI, пл. сн. №14 в кв. 8 по плана на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „Лозеница 2018“ ООД, ЕИК: 205283376, със седалище и адрес на управление: с. Марикостиново, ул. „Димитър Благоев“ №6.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-42-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 10.12.2021 г. Решение №БД-42-П/2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на овощна градина в част от поземлен имот с идентификатор 79180.18.1, местност Шкумбов ред по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител Ц.К.Б.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-41-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2021 г. Решение №БД-41-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на eкологичен оборно-пасищен комплекс за биосигурно и природосъобразно отглеждане на крави за месо в имот № 158081 в землището на село Баня, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 02693.158.81, местност „Раковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград)“ с възложител В.В.Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-40-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2021 г. Решение №БД-40-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Извършване на ремонтно-възстановителни работи на разрушен участък от дясната дига и берма на река Места при км 14+750 в землището на с. Борово, общинна Гоце Делчев, област Благоевград – ІІ етап – възстановяване на дясна берма на км 14+750 – промяна по чл. 154 от ЗУТ“ с възложител „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК: 121758166, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №136, етаж 10.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението