Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Държавни институции

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg

Изпълнителна агенция по околна среда и води - http://eea.government.bg/

Национален доверителен екофонд - http://www.ecofund-bg.org

Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/

Изпълнителна агенция по горите - http://www.nug.bg

Министерски съвет - http://www.government.bg

Областна администрация Благоевград - http://www.bl.government.bg


Регионални структури на Министерството на околната среда и водите

Регионална инспекция на околната среда и водите Благоевград - http://riosvbl.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Бургас - http://www.riosvbs.eu

Регионална инспекция на околната среда и водите Варна - http://www.riew-varna.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Велико Търново - http://www.riosvt.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Враца - http://www.vracakarst.com

Регионална инспекция на околната среда и водите Монтана - http://www.riosv-montana.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Пазарджик - www.riewpz.org

Регионална инспекция по околната среда и водите Перник - http://www.riosv-pernik.com

Регионална инспекция на околната среда и водите Плевен - http://www.riew-pleven.org/

Регионална инспекция на околната среда и водите Пловдив - http://plovdiv.riosv.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Русе - http://www.riosv-ruse.org/

Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян - http://smolyan.riosv.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Стара Загора - http://www.stz.riew.e-gov.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите София - http://www.riew-sofia.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Хасково - http://haskovo.riosv.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Шумен - http://www.riosv-shumen.eu

Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив - http://www.bd-ibr.org

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград - http://www.wabd.bg

Басейнова дирекция Черноморски район – Варна - http://www.bsbd.org

НП Централен Блакан- http://www.visitcentralbalkan.net

НП Рила - http://rilanationalpark.bg

НП Пирин - http://www.pirin-np.com


Български научни и образователни организации

Българска академия на науките - http://www.bas.bg

Институт по ботаника - http://www.bio.bas.bg/botany

Централна лаборатория по обща екология - http://www.ecolab.bas.bg

Национален институт по хидрология и метеорология - http://www.meteo.bg

СУ “Св.Климент Охридски” - http://www.uni-sofia.bg

Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg

ЮЗУ “Неофит Рилски” - http://www.swu.bg

АУБ - http://www.aubg.bg


Неправителствени организации (НПО)

Блулинк - http://www.bluelink.net

Паркове - http://www.bg-parks.net

Българско дружество за защита на птиците - http://www.bspb.org


Линкове към сайтове на ЕС, съдържащи информация и материали за околната среда

Онлайн играhttp://ecoagents.eea.europa.eu/

Аудиовизуална служба на ЕК - каталог http://ec.europa.eu/avservices/greencatalogue/swf/

Европейска агенция по околна среда http://www.eea.europa.eu

Книжарница на ЕС http://bookshop.europa.eu

Страница на ЕК, посветена на изменението на климата http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/resources_bg.htm

Информация за пресата http://europa.eu/press_room/press_packs/climate/index_en.htm

Страница на ЕК - действия за климатаhttp://ec.europa.eu/climateaction

Енергетика http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/index_en.htm

Биологично разнообразие http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs