Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Решения по ОВОС

БД - 03/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 3/2014 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

ОДОБРЯВАМ осъществяването на инвестиционно предложение: «Изграждане на спортен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.424.452 и с площ 102989 кв. м по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград»

възложител: Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ЕИК: 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД - 02/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 2/2014 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

НЕ ОДОБРЯВАМ осъществяването на инвестиционно предложение: „Изменение на обект „МВЕЦ ТАС" на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград"

възложител: „ХИДРОЕКОЕНЕРГО - ТАС" ЕООД, гр. София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 60, ет. 1, ап. 7, ЕИК 131056489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД - 01/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 1/2014 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М Осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма в поземлен имот №134016, местността „Белмекен", землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

възложител: Х.Ц.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Обява за взетото решение е публикувана на 07.10.2014 година в бр. 232 на в. "Струма"

Решение№2/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е   №2/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-01/2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград по оценка на въздействие върху околната среда за одобряване на инвестиционно предложение "Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка на участък „Централен – 1" от находище „Илинденци", община Струмяни, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 01/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 1/2013 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка на участък „Централен – 1" от находище „Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"

възложител: „Илинденски мрамор" ООД, гр. София, ЕИН: BG 101049147

 

Обява за взетото решение е публикувана на 28.10.2013 година във в. "Струма"

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 04/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 4/2010 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М осъществяването на инвестиционно предложение: Добив на строителни материали - гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака”, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград

 

Обява за взетото решение е публикувана на 23.12.2010 година във в. "Струма"

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 03/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 3/2010 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М: осъществяването на инвестиционно предложение: „Мотелски комплекс и атракционен център в имот №022036, местност “Капсиди”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението