Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ) - ОУП на Община Кресна

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на Община Кресна

Прочети още...