Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуващо земеделско стопанство, стопанисвано от ЕТ „Ковернел-Васил Георгиев“- изграждане на полиетиленова оранжерия с площ 3.000 дка в имот №031002 е землището на с. Михнево, община Петрич и създаване на черешова градина с площ 50 дка в имот № 078058 в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-44-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-44-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за преработка на мляко в УПИ ХХІ-406, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на улица в с. Игралище от о.т. 60а до о.т. 50а по плана на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община Струмяни.

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на градини с череши в имоти № 031014, местност „Огради“, № 027015 и № 027016, местност „Тенката пътека“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на овощни градини от черешови насаждения в имоти с № 012001 и №014009 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич и от бадемови насаждения в имоти с №№047018, 047019, 047020, 047021 в землището на с. Левуново, община Сандански и изграждане селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №097001 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „ТЕМИДА – 2005“ ООД в качеството му на възложител на инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Ощавска, землище на с. Ощава, община Кресна и землище на с. Сенокос, община Симитли

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Засаждане на ябълкова и зеленчукова градина и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки в поземлени имоти с №№031021, 031023, 031022, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009, 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...