Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен комплекс в имот №002048, част от отдел 239, подотдел „а“ в обхвата на ДЛ „Разлог““

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-75-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-75-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Производствен цех за дървообработка, сушене на дървен материал и направа на брикети, чрез слепване и пресоване” в имот №017002, местност „Мерията“, землище на гр. Симитли, община Симитли

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-114-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-114-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в имот №029027, местност Туркаре, землище на с. Марчево, Община Гърмен“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-131-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-131-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Калиманска, землище на с. Калиманци, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Черна Места“ на р. Черна Места“ в землището на с. Черна места, община Якоруда

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционен комплекс в имоти №001284 и №001285, местност „Тевмнико“, землище на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-80-ПР/2006 г. и Решение №БД-81-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-80-ПР/2006 г. и №БД-81-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС .

Прочети още...