Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През август експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 102 проверки на 82 обекта

През месец август 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 101 проверки на 82 обекта, като 20 броя от проверките са извънредни – 15 броя по жалби и сигнали, 1 брой по изпълнение на предписания, 1 брой по заповед и писма на Министерство на околната среда и водите и други институции, 1 брой по налагане на санкция, 1 брой по постъпила информация в уведомление за ИП и 1 брой по позициониране на МАС.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.

За периода са постъпили 24 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.
Съставени са 6 броя акта за установяване на административно нарушение (АУАН). За извършено нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух за замърсяване на района и допуснато неорганизирано изпускане на прах от дървесни частици от дейността на обект за производство на пелети, в с. Изгрев, м. „Каменяко”. За извършени нарушения на Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект р. Изток с цел заустване на производствени отпадъчни води от два броя обекта, без необходимото за това разрешително, издадено по реда на същия закон. За извършени три броя нарушения на Закона за управление на отпадъците, изразяващи се в извършване на трансграничен превоз на неопасни отпадъци без товарът на автомобила да е придружен с изискуемите по Регламент (ЕО) Приложение VІІ (Анекс VІІ) и договор по чл. 18.

Сключени са четири споразумения за приключване на административнонаказателното производство по установени нарушения на Закона за управление на отпадъците, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция „Контролна дейност“, подсекция „Месечни отчети“.