Съдържание

Посетители

В момента има 337  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Е. Н., Д. К., Ч. Г.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, с цел обособяване на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционно предложение за изграждане на „Спортно-туристически комплекс - Бачиново в имот № 000014, местност Бачиново, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № 46-ПР/2004 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВС на директора на РИОСВ-Благоевград. При извършена проверка по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС е установено, че Решение № 46-ПР/2004 г. е загубило правното си действие. За резултатите от проверката са уведомени възложителите и кметът на Община Благоевград с писмо изх. №1392(7)/28.06.2022 г.
Със Заповед № 1155/19.05.2005 г. на кмета на Община Благоевград е одобрен ПУП за имот пл. № 000014, местност Бачиново, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, както следва:
1. Предназначение на имот с пл. № 000014 - за спортно-туристически комплекс.
2. План за застрояване за имот с пл. № 000014 - ниско свободно застрояване с височина до 10 м - за спортно туристически комплекс, КТП.
3. Разширение на съществуващ път към имот с пл. № 000014.
Със Заповед № 653/05.06.2007 г. на кмета на община Благоевград са одобрени:
І. Изменение на ПУП-ПЗ на поземлен имот с пл. № 000014 в местност Бачиново, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за спортно туристически комплекс“, како следва:
1. Изменение на показателите на застрояване за Ок зона със стойности на показатели на застрояване:
- Височина на застрояване - до 10 м;
- Максимална стойност на Кинт. - 1,5;
- Максимална Пзастр. - 30 %;
- Позел. - минимална озеленена площ - 50 %;
- Специфични параметрин - запазване на съществуващ водопровод, преминаващ през имота.
2. Отпадане на предвидената улица и предвиждане на транспортна алея в собствения имот.
ІІ. Парцеларен план на трасе на ел.провод до имот с пл. № 000014, определено със сервитутните ивици, с дължина 127, 0 м, преминаващо през имоти с пл. №№ 00015, 000001, 000019, 000017 и 000475 и координатен регистър на чупките от оста и сервитута на трасето.
С Решение № ОД-12/13.12.2005 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие и гори“ - Благоевград е променено предназначението на 6919 кв. м земеделска земя за изграждане на обект „Спортно-туристически комплекс - Бачиново“ в имот № 000014, местност Бачиново, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград.
От главния архитект на Община Благоевград е издадено Разрешение за строеж №141/05.06.2007 г. на Блок 1 от 2/3 ет. + Т; Блок 2 от 3 ет. + Т;, Блок 3 от 3 ет. + Т и 2/3 ет.; Блок 4 от 4 бр. сгради от 2 ет. + Т; трафопост; елементи на благоустрояване и озеленяване 82 бр. басейни; паркинг и др. Съставен е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа /обр. 2/ от 24.01.2011 г. С писмо, регистрирано в РИОСВ – Благоевград с вх. №1392(6)/22.06.2022 г., възложителите информират, че не са започнали дейности по осъществяване на инвестиционното предложение по издаденото разрешението за строеж и протокол за строителна площадка и определяне на строителна линия.
Основната цел на настоящия Проект на ПУП - изменение на ПЗ е разделяне на поземлен имот с идентификатор с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, с площ 6919 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид спорт“ на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 и съответно с площи 1480 кв. м и 5439 кв. м и с предназначение „за спортно-туристически комплекс“.
С проекта на плана се предвижда във всеки един от имотите да бъде изградена по една сграда с предназначение „Спортно - туристически комплекс“.
С проекта на ПУП - изменение на ПЗ не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Проектът на ПУП - изменение на ПЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, с цел обособяване на два бр. нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“ следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Проектът на ПУП - изменение на ПЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, с цел обособяване на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Имотът, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО.