Съдържание

Посетители

В момента има 311  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: К А Т.

документация за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - предимно производствена и конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 12.01.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за "Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - предимно производствена и конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW“ с възложител К А Т.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41839  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 7.