Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИ ВИ КО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на масивна сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „склад“ в „цех за производство на пелети от свежа и отпадъчна дървесина“ и навес за монтиране на линия за производство на пелети, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.187 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разделяне на УПИ V и УПИ VI в кв. 208 по плана на гр. Банско, поземлени имоти с идентификатори 02676.501.5199 и 02676.501.5200 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград на нови четири самостоятелни УПИ, като се запази настоящето отреждане „за цех за дървопреработка“, РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание по реда и при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони с писмо с изх. №3383(1)/28.10.2019 г.
Горепосочения ПУП-ПРЗ е одобрен със Заповед №01-19-102/18.12.2019 г. на кмета на община Банско. Видно от същото след разделянето на УПИ V и УПИ VI в кв. 208 по плана на гр. Банско са обособени следните имоти: УПИ IX-184 с площ 1814 кв. м (поземлен имот с идентификатор 02676.501.184); УПИ Х-185 с площ 2592 кв. м (поземлен имот с идентификатор 02676.501.185); УПИ XI-186 с площ 1870 кв. м (поземлен имот с идентификатор 02676.501.186) и УПИ XII-187 с площ 2092 кв. м (поземлен имот с идентификатор 02676.501.187) и отреждането им за „Цех за дървопреработка“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда:
- промяна предназначението на масивна сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от склад в цех за производство на пелети от свежа и отпадъчна дървесина;
- навес с идентификатор 02676.501.501.184.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, в който ще се монтира линия за производство на пелети.
Инвестиционното намерение предвижда оползотворяване на не повече от 1 000 т/год. дървесни отпадъци, генерирани от собствената производствена дейност на дружеството, с кодове на дейностите: R 1 — Използване на отпадъците като гориво или друг начин за получаване на енергия и R 12 — Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (дробене, сушене, пелетиране), съгласно Приложение №2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО. Капацитетът на линията за производство на пелети ще бъде до 300 кг/час.
Предвижда се да се използва мобилна дробилка под наем.
Дейността по оползотворяване на дървесни отпадъци попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-369(1)/20.12.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 2000 м са разположени границите на защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД – 284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000209 „Пирин”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.