Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДГ СТРОЙ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Използване на летяща/увлечена пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонови смеси на работна площадка в имот Поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 по КККР на с. Микрево, община Струмяни“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 и площ 19280 кв. м по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Микрево представлява урбанизирана територия с НТП за друг вид обществен обект, комплекс. В имота е изградени 12 броя - №1 склад за строителни материали, №2, №3 и №6 - сграда с друго предназначение, №4 и №12 - портиерна, №5 и №11 - административна сграда към промишлено предприятие, №7 - трафопост, №8 - бензиностанция, №9 - битова сграда и № 10 - помпена станция, варово стопанство, пресевна инсталация и бетонов възел.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в производството на бетон и бетонови разтвори да се влага отпадък с код 10 01 02 - увлечена летяща пепел. Използването на увлечена летяща пепел в производствения процес ще замени част от използвания до момента цимент. За съхранение на пепелта ще се използва съществуващ, но неизползван към момента силоз. Произходът на отпадъка е от електроцентралите ТЕЦ Бобов Дол. Транспортирането на отпадъка от ТЕЦ до бетоновия възел ще се извършва чрез специализиран цистерна-циментовоз. Очакваното годишно производство на бетон ще бъде около 12 000 тона, а използваната пепел ще е около 700-800 тона годишно. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова довеждаща инфраструктура - имотът и изградените в него сгради и съоръжения са водоснабдени и електрозахранени. Не се предвижда промяна в начина на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води. Възложителят е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №43120071/14.02.2017 г. и разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води №41530111/14.02.2017 г. Транспортният достъп до имота се осъществява от уличната мрежа на с. Микрево. Не се предвижда промяна на съществуваща и изграждане на нова транспортна инфраструктура.
Предвидената с инвестиционното предложение дейност по оползотворяване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища попада в обхвата на т. 11 буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-443(1)/04.01.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 60 м e разположена границата на защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД - 993/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 85/2022 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Струмяни и кметство с. Микрево и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.