Съдържание

Посетители

В момента има 336  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: В. А.

документация за Уведомление за Проект подробен устройствен план - Плана за регулация на УПИ І - пл. № 586, кв. 1 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на петнадесет броя урегулирани поземлени имота с отреждане за „Жилищно строителство“ и обслужваща улица.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

УПИ І - пл. № 586, кв. 1 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград е с площ 10 748 кв. м.
Основната цел на проекта на ПУП-ПР е имота да бъде разделен на петнадесет броя урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ ІІ с площ 677 кв. м, УПИ ІІІ с площ 500 кв. м, УПИ ІV с площ 500 кв. м, УПИ V с площ 500 кв. м, УПИ VІ с площ 1767 кв. м, УПИ VІІ с площ 618 кв. м, УПИ VІІІ с площ 636 кв. м, УПИ ІХ с площ 653 кв. м, УПИ Х с площ 721 кв. м, УПИ ХІ с площ 780 кв. м, УПИ ХІІ с площ 770 кв. м, УПИ ХІІІ с площ 770 кв. м, УПИ ХІV с площ 770 кв. м и УПИ ХV с площ 770 кв. м и отреждане за „Жилищно строителство“, и улица тупик с о.т. 9а - о.т. 9б с площ 316 кв. м.
С проекта на плана се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плана и преди одобряването му. Проектът на плана следва да се одобрява от кмета на община Сандански, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

І. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на горепосочения проект ПУП се установени, че настоящият проект на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Проектът на ПУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения план с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.