Съдържание

Посетители

В момента има 264  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Й. У.

документация за: „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68792.707.1, местност „Савева махала“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград с цел образуване на 3 (три) нови имота с идентификатори 68792.707.10, с предназначение „за жилищно строителство“, 68792.707.9, с предназначение „за фотоволтаична централа и трафопост“ и 68792.707.11, с предназначение „път за собствени нужди“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 15.02.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68792.707.1, местност „Савева махала“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград с цел образуване на 3 (три) нови имота с идентификатори 68792.707.10, с предназначение „за жилищно строителство“, 68792.707.9, с предназначение „за фотоволтаична централа и трафопост“ и 68792.707.11, с предназначение „път за собствени нужди“ с възложител Й. У.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42059  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.