Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: община Гоце Делчев

документация за: „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 23.02.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за "Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г." с възложител община Гоце Делчев.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42044  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.