Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. Д.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.66.61 в местността Над бахчите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Поземлен имот с идентификатор 07377.66.61 в местността Над бахчите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград е с площ 25850 м2, трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“.
Основната цел на ПУП - ПЗ е промяна предназначението на горепосоченият имот от „нива“ в „за фотоволтаична централа“ при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Пп“; характер на застрояване - ниско свободно застрояване с височина до 10.00 м; интензивност на застрояване Кинт. - 2.5; плътност на застрояване - максимум 60 %; плътност на озеленяване - минимум 20 %.
След промяна предназначението на имота е предвидено в него да се изгради фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 939 kW, офис сграда за техническо и административно обслужване. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от предвиден за изграждане сондажен кладенец с дълбочина около 8.90 м. Поради липса на изградена канализационна мрежа в близост до имота е предвидено формираните отпадъчни води да се отвеждат във водоплътна изгребна яма в рамките на имота. Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на нов трафопост в границите на поземления имот и връзка с нов ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Кладенци“, п/ст „Джумая“ в съответствие с писмо изх. № 1204736348/23.08.2022 г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Транспортният достъп до имота ще се осъществява по полски път, граничещ с имота.
С проекта на плана не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плана и преди одобряването му. Проектът на плана следва да се одобрява от Общински съвет - Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най - близо на отстояние 2470 м е разположена границата на защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.) и на отстояние 4080 м е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), на най - близко геодезично разстояние над 2470 м.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитени зони BG0002107 „Бобошево” и BG0002099 „Кочериново”.