Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Солар 21 МВ“ ООД

документация за: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49 и 14492.18.50 в един общ поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с начин на трайно ползване „нива“ в „за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 1 MW при спазване параметри на застрояване на устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 17.03.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49 и 14492.18.50 в един общ поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с начин на трайно ползване „нива“ в „за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 1 MW при спазване параметри на застрояване на устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с възложител „Солар 21 МВ“ ООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42345  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.