Съдържание

Посетители

В момента има 465  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за инвестиционно предложение: „Реконструкция на спортно игрище и трибуна за зрители, изграждане на предпазна ограда, автоматизирана подземна поливна и дренажна система, площадки за 10 броя поставяеми обекти, и обособяване на подход и паркинг в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград с площ 20 345 кв. м е изградено спортно игрище с обособени бетонови трибуни. Съществуващите съоръжения не се поддържат добре и са в лошо състояние. В имота е разположена и масивна сграда със застроена площ от около 200 кв. м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда да се реконструира игрището и трибуната за зрители, както и да се изгради предпазна ограда.
Предвидения спортен комплекс ще се състои от: основно и две тренировъчни футболни игрища на площ от 12 952 кв. м; трибуни към тях; навеси за треньорите. Ще бъдат предвидени 10 бунгала за спортисти на обособена площадка с площ 937 кв. м и паркинг за около 52 броя автомобили на площ от 816 кв. м. Ще се оформят пешеходни проходи и осветление. Площта на игрищата ще бъде покрита с естествена тревна настилка.
Предвижда се изграждане на поливна и дренажна системи. Поливната система ще бъде автоматизирана, като за поливане ще се използват събрани в резервоар атмосферни води, като при недостиг ще се използва вода от тръбен кладенец с дълбочина 24 м изграден в имота. Системата ще включва: водовземно съоръжение, помпена станция, подземна мрежа от тръбопроводи, електромагнитни клапани, роторни дъждовални апарати.
Дренажната система ще бъде проектирана и изградена, така че да събира и отвежда дренираните води от игрищата в предвиден за монтаж подземен резервоар с обем около 115 куб. м. Събраните води ще се използват за поливни цели.
Съществуващата в имота масивна сграда ще бъде използвана за съблекални на спортистите.
До имота има изградена необходимата техническа инфраструктура: водопровод, ел. провод, канализация, път за достъп.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. №П-01-9(3)/23.03.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 900 м са разположени границите на защитени зони BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.), изм. и доп. със заповед № РД - 567/28.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/2022 г.) и BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002098 „Рупите” и BG0001023 „Рупите - Струмешница”.