Съдържание

Посетители

В момента има 905  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Г. Д.

документация за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.66.61 в местността Над бахчите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“ и Парцеларен план на кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 04.04.2023 г., РИОСВ - Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на проекти за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.66.61 в местността Над бахчите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“ и Парцеларен план на кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа с възложител Г. С. Д.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по EO, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42604  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 7.