Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РОСИМА“ ООД

документация за Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 66460.173.10, местност Духарска махала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената документация поземлен имот с идентификатор 66460.173.10 и площ 4741 кв. м по КККР на гр. Симитли е разположен в бивш стопански двор. В имота са изградени овчарник с битова сграда.
Проектът на ПУП - ПЗ се инициира с цел отреждането му „за друг вид производствен и складов обект и фотоволтаична електроцентрала“.
С проекта се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 496 кW. Произведената ел. енергия ще бъде присъединена към ВЕЛ 20 кV „Тунела“, п/ст. Симитли, съгласно Предпроектно проучване за присъединяване на нов производител на ел. енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
Водоснабдяването е предвидено да осъществи от водопроводната мрежа на гр. Симитли чрез изграждане на нов водопровод до имота с дължина около 75 м. Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма в имота.
Съгласно писмо с изх. №04-05-266/22г/12.07.2023 г. на кмета на Общината, имот с идентификатор 66460.173.10 по КККР на гр. Симитли попада в земеделска територия с допустима промяна на предназначението за производствени и складови дейности (Смф), спрямо предвижданията на предварителния проект на Общ устройствен плана на община Симитли.
С проекта на ПУП - ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 21 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането им, предвид което попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проектите на ПУП - ПЗ и преди одобряването му. Планът следва да се одобрява от кмета на община Симитли, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на ПУП не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап внасяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.