Съдържание

Посетители

В момента има 199  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на черпателен резервоар и помпена станция в поземлен имот с идентификатор 02693.58.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод от съществуващ резервоар в местността „Св. Троица“ в землището на гр. Разлог до предвидения за изграждане черпателен резервоар“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на черпателен резервоар и помпена станция в поземлен имот с идентификатор 02693.58.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог и изграждане на водопровод от съществуващ резервоар в местността „Св. Троица“ в землището на гр. Разлог до предвидения за изграждане черпателен резервоар. Бъдещата водопроводна мрежа ще бъде обособена в две водоснабдителни зони – висока и ниска. Захранването на ниската зона с питейна вода ще се осъществи директно от съществуващия напорен резервоар с обем 1000 м3, намиращ се в местността „Св. Троица“. Високата зона на мрежата ще се захранва чрез помпена станция с директно подаване на питейна вода във водопроводите, като е предвиден черпателен резервоар към помпената станция в местността „Малкия камен“ за съхранение на определен резерв и дневен изравнител и автоматизирана система на управление. Резервоарът е ще бъде с обем 300 м3 и е предвидено да се изпълни като стоманобетонов, правоъгълен, двукамерен. Площта на имота, в който се предвижда изграждане на черпателен резервоар и помпена станция е 2188 м2. Общата дължина на трасето на водопровода е 3051.56 м.
При експлоатация на обекта ще се използват води, част от водоснабдителната мрежа на ВиК дружеството. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510308/10.06.2010 г., издадено от директора на БДЗБР. С разрешителното са предоставени права за водовземане от Каптаж „Извора“. Целта на водовземането е питейно-битово водоснабдяване на гр. Разлог и с. Баня, община Разлог. Крайният срок на действие на разрешителното е до 20.04.2025 г.
От РИОСВ Благоевград за ИП „Черпателен резервоар с обем 350 м3 и помпена станция в имот № 000883, местност Камено, землище на с. Баня, община Разлог“ е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №БД-37-ПР/2009 г. с характер „да не извършва ОВОС“. Същото е загубило правно действие съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-254(4)/18.08.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на разстояние около 2000 м е разположена границата на защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Баня и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.