Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлени имоти с идентификатори 78464.20.912, местност Бресто, 78464.20.875 и 78464.20.876, местност Церовско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с цел поправка на явна фактическа и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на проекта на изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет- Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 78464.20.912, 78464.20.875 и 78464.20.876 по КККР на с. Церово, община Благоевград с цел поправка на явна фактическа е предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при спазване на следните показатели:
- Максимална стойност на Кинт – 2.5;
- Плътност на застрояване – максимум 60%;
- Плътност на озеленяване – минимум 20 %;
- Височина на застрояване – до 10 м.
Изработването на Проекта за изменение на ОУП на община Благоевград е допуснато с Решение №223/28.04.2023 г. на Общински съвет - Благоевград.
Имот с идентификатор 78464.20.912 и площ 5223 кв. м е урбанизирана територия с НТП За ремонт и поддържане на транспортни средства. В имота са изградени 3 броя сгради с предназначение за транспорта.
Имот с идентификатор 78464.20.875 и площ 1000 кв. м е урбанизирана територия с НТП За друг вид застрояване. В имота е изградена сграда с площ 551 кв. м и предназначение за хотел.
Имот с идентификатор 78464.20.876 и площ 3372 кв. м е урбанизирана територия с НТП За ремонт и поддържане на транспортни средства. В имота са изградени 5 броя сгради три с предназначение за транспорта и две селскостопански сгради.
Изменението на ОУП се отнася за имоти с идентификатори 78464.20.912, 78464.20.875 и 78464.20.876 и обща площ 9595 кв. м по КККР на с. Церово, община Благоевград, предвид което изменението се счита за незначително и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Проектът за изменението на ОУП на община Благоевград, следва да се одобрява от Общински съвет на община Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 200 м e разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД – 348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.