Съдържание

Посетители

В момента има 310  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „АПОГЕЙ – 2018“ ЕООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43181.7.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „складова база“

СЪОБЩЕНИЕ
 

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 02.10.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43181.7.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „складова база“ с възложител „АПОГЕЙ – 2018“ ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44974  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.