Съдържание

Посетители

В момента има 411  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (2)

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 49179.13.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“

СЪОБЩЕНИЕ
 

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 02.10.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 49179.13.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“ с възложител община Благоевград.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42505  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 7.