Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СНАП КАР“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект в поземлен имот с планоснимачен номер 956, кв. 25 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда в урегулиран поземлен имот с планоснимачен номер 956, кв. 25 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, с обща площ 7,164 дка да бъде изграден крайпътен обслужващ обект, състоящ се от:
- Автомобилен паркинг – до 22 бр. автомобила, със зарядна станция за електромобили;
- ТИР паркинг – до 24 бр. ТИР-а;
- Автомивка тип на самообслужване, с две покрити клетки;
- Автомивка за тежкотоварни автомобили – покрита, портална, четкова;
- Паркинг за автобуси – до 4 бр.;
- Сгради за обществено обслужване състоящи се от заведение за обществено хранене с външна тераса и градина – до 60 бр. седящи места, хранителен магазин, тоалетна за обществено ползване, стаи за отдаване под наем – 7 бр., перално помещение, съблекални, бани, техническо помещение и 24 часова охрана.
Водоснабдяването на имота за питейно-битови нужди и противопожарни нужди ще се осъществи от ВиК мрежата на гр. Симитли.
За водоснабдяване на обекта с вода за „други цели“ – автомивка за леки автомобили, автомивка за тежкотоварни автомобили, поливане на зелени и тревни площи и за оросяване на асфалтови и бетонови площи ще се ползва изграден в границите на имота собствен водоизточник – съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 20 м. Необходимите водни количества ще бъдат Qгод. - до 8 054 м3/год., Qсредногодишно – до 0,26 л/сек.
Канализацията на обекта ще бъде разделена. Битова-фекалните води от обекта, ще бъдат включени в площадковата канализационна мрежа, след което ще се заустват в канализационната мрежа на гр. Симитли. Дъждовните замърсени води от паркинг площите и отпадъчните води от двете автомивки, ще се отвеждат към локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител за пречистване, след което същите ще се заустват в канализационната система на гр. Симитли.
Електроснабдяването ще се осъществи от електропроводната мрежа на населеното място, чрез изграждане на подземно положена кабелна линия до трафопост с ГЕТ на имотната граница.
Във връзка с гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 2, буква „г на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-161-(3)/06.06.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022 – 2027 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че за инвестиционното предложение е определено да бъде проведена процедура по ОВОС, за него следва да бъде приложена и процедурата по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”).
Направената справка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) установи следното:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени защитените зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.) и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-992/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.), на най-близко геодезично разстояние съответно около 3900 м и 4700 м.
След прегледа на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която горепосоченото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типовете природни местообитания, местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Симитли и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.