Съдържание

Посетители

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №101/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ВЛАДО ГРУП“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в посочения имот да бъде изградена мандра за преработка на мляко с капацитет 4000 литра мляко дневно, доставяно от собствена ферма и от други ферми в района.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от мрежата НН на населеното място.
Водоснабдяването ще се осъществи чрез присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на с. Градево.
Формираните битови отпадъчни води от дейността на обекта се предвижда да се заустват в изгребна яма с проектен обем 60 м3.
Формираните промишлени отпадъчни води от дейността на обекта в размер на 213,6 м3/год. се предвижда да бъдат пречистени в разположено в имота пречиствателно съоръжение с капацитет 0,4 – 0,8 м3/ден след което ще се заустят в р. Градевска.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-167/12.12.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т. 2, т. 3, т. 7, т.8 и т. 9 от настоящето становище.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена границата на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 “Кресна – Илинденци“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Симитли и Кметство с. Градево и Басейнова дирекция ЗБР.