Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ПОДГОРИЕ 2013“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – огнеопорни тухли, покривни керемиди, тухли, плочи и др. в поземлен имот с идентификатор 56126.452.20 и части от имоти с идентификатори 56126.452.18 и 56126.452.19, местност „Амушева лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация поземлени имоти с идентификатори 56126.452.20, 56126.452.18 и 56126.452.19, местност „Амушева лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград са начин на трайно ползване „Оранжерия с трайна конструкция“.
В имотите има изградени сгради, които представляват складове за земеделска продукция.
С инвестиционното предложение се предвижда изградените в поземлен имот с идентификатор 56126.452.20 с площ 4 088 кв. м и в части от имоти 56126.452.18 (2596 м2) и 56126.452.19 (1506 м2) съществуващите сгради да бъдат преустроени в една обща сграда, в която да се разположи линия за производство на керамични изделия. Съществуващите сгради са водоснабдени и електроснабдени. Отпадъчните води (битови) ще бъдат включени в предвидена за изграждане изгребна яма.
Основните процеси, които ще протичат след реализация на инвестиционното са:
- доставка на суровина;
- зареждане на суровината в машина за зареждане;
- дробилка за раздробяване на суровината;
- сито;
- смесител, в който се смесва суровината (глина) с други съставки за съответното изделие – пясък, прах и др.;
- миксер – за по-добро разбъркване;
- подаване чрез пълнител към преси за формоване на изделията;
- изпичане;
- сушилня;
- опаковане и складиране на готовата продукция.
Предвижда се да се монтират две пещи за изпичане с капацитет както следва:
- Основна пещ с производствен капацитет 10-15 тона на денонощие и с капацитет на пещта за изпичане до 1,3 м3 и с плътност на подреждане 170 кг/м3;
- Втора пещ с производствен капацитет 0,4 тона на денонощие и с капацитет на пещта за изпичане до 0,9 м3 и с плътност на подреждане 50 кг/м3.
Капацитетът на инсталацията ще бъде около 300 тона на месец.
Необходимата температура за изпичане на керамичните изделия ще се осигури чрез електроенергия или чрез природен газ.
Номиналната входяща топлинна мощност ще бъде 1300 кW.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 5 буква „е“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която горепосоченото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич.