Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СТОМИ АГРО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация за инвестиционни предложения:
- „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е проведена процедура по оценка на въздействие върху околната среда, ) в рамките на която е извършена и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, приключила с Решение № БД-17-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград;
- „Изграждане на кланичен пункт и мандра в поземлен имот с идентификатор 460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е проведена процедура по оценка на въздействие върху околната среда в рамките на която е извършена и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, приключила с Решение № БД-40-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.
В поземлен имот с идентификатор 460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград има изградена овцеферма, съгласно Удостоверение за регистрация на животновъден обект №4096/14.01.2021 г., вписано в регистрите на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Благоевград. Във фермата се отглеждат 970 бр. овце. Водоснабдяването се осъществява от водопроводната мрежа на населеното място.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда водовземане чрез съществуващ тръбен кладенец, изграден в гореописания имот, за нуждите на овцефермата и за битови нужди на персонала.. Водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено през 1999 г. с дълбочина 31,3 м. До настоящия момент добив на вода от него не е извършван
Тръбният кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ по чл. 118г, ал.3 от Закона за водите. Съгласно представена информация, възложителят уточнява, че ще проведе процедура по реда на Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от съществуващ тръбен кладенец, като съгласно Тарифата за таксите по чл. 194, ал.1 от Закона за водите, водата от ТК ще се ползва за собствено питейно-битово водоснабдяване и за други цели.
Във връзка с гореизложеното така заявеното инвестиционното предложение за водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-236(1)/20.08.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване):
- инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището;
- общо за нуждите на водопой на животните, битови нужди на персонала, за измиване на яслите, измиване на доилната зала ще се необходими 3788 м3/годишно;
- водовземането от съществуващия водоизточник, предвид посочената дълбочина ще окаже натиск върху подземно водно тяло с код BG4G000000N013 „Неоген-Симитли“, оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние;
- налице е риск от засягане на критериите за добро количествено състояние на подземното водно тяло, тъй като с предвиденото водовземане от ПВТ, експлоатационния индекс е по-голям от 60 %. В тази връзка е необходимо да се спазят изискванията посочени в чл. 2б, ал.2, т.10, буква „б“ и „г“ от Наредба 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, а именно: преценяване на допустимостта на инвестиционното предложение след извършване на оценка на въздействието върху околната среда и обосновка на наличие на условия за прилагане на изключения съгласно чл.156е, ал.5-7 от Закона за водите (чл.2б, ал.2, т.10, буква „г“);
- мотивираната оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми е, че реализирането на инвестиционното предложение предполага допълнителен натиск върху ПВТ „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013, което в съчетание с отчетения експлоатационен индекс по-голям от 60 % е възможно да засегне критериите за определяне на добро количествено състояние на ПВТ, които да доведат до риск от непостигане на заложените екологични цели за подобряване на състоянието му.
Във връзка с изложеното в становището на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Ви информираме за възможността, дадена с чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС за инвестиционното предложение да бъде проведена задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. Указания за действията, които трябва да предприемете, при избор на процедура по задължителна ОВОС, са дадени в т. III.2. на настоящото писмо.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо са разположени защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Симитли и директора на БДЗБР