Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б.Р, И.С, П.Н, Н.Б и „УНИК ГОЛД ГРУП“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Разделяне на поземлен имот с идентификатор 27231.14.7, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград на 17 (седемнадесет) броя нови имота с идентификатори 27231.14.8, 27231.14.9, 27231.14.10, 27231.14.11, 27231.14.12, 27231.14.13, 27231.14.14, 27231.14.15, 272321.14.16, 272321.14.17, 272321.14.18, 272321.14.19, 272321.14.20, 272321.14.21, 272321.14.22, 272321.14.23 и 272321.14.24, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и изграждане на една вилна сграда във всеки от новообразуваните имоти“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 27231.14.7, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград е с площ 12 394 кв. м и предназначение „за вилно строителство“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда имотът да се раздели на 17 (седемнадесет) броя поземлени имоти с проектни идентификатори и площи: 27231.14.8 с площ 699 кв. м; 27231.14.9 с площ 500 кв. м; 27231.14.10 с площ 500 кв. м; 272312.14.11 с площ 569 кв. м; 27231.14.12 с площ 1050 кв. м; 27231.14.13 с площ 600 кв. м; 27231.14.14 с площ 600 кв. м; 27231.14.15 с площ 780 кв. м; 27231.14.16 с площ 679 кв. м; 27231.14.17 с площ 615 кв. м; 27231.14.18 с площ 602 кв. м; 27231.14.19 с площ 629 кв. м; 27231.14.20 с площ 737 кв. м; 27231.14.21 с площ 928 кв. м; 27231.14.22 с площ 1015 кв. м; 27231.14.23 с площ 1141 кв. м и 27231.14.24 с площ 750 кв. м. Предвижда се във всеки от новообразуваните имоти да се изгради по една вилна сграда.
Водоснабдяването на имотите ще се осъществи чрез изграждане на нов площадков водопровод PE тръби с връзка от площадков водопровод PE DN110 за който има изготвен проект. Проектът е за обект: Площадков водопровод от имот с №020056 до имот 38.52, местност „Марулево“, землище на с. Еленово, в който е предвидено зоната за водоснабдяване да обхваща всички имоти по трасето на водопровода, разположени от двете му страни. Отвеждането на битовите отпадъчни води ще се осъществи в предвидени за изграждане изгребни ями, по една във всеки от новообразуваните имоти.
Електрозахранването на имота ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място, чрез подземно положена кабелна линия НН.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-271(3)/26.10.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на геодезично разстояние около 2960 м.
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград, кметство с. Еленово и директора на БДЗБР