Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Х. Б.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина Жм1“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 02.11.2021 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина Жм1“ с възложител Х.Б.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37044  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.