Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. К.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35 – 40 м в поземлен имот си идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35 – 40 м в поземлен имот № 027051 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново (имот с идентификатор 14341.27.54), община Хаджидимово, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, в рамките на която е извършена и процедура по оценка на съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, приключила с Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-19-ПР/14.04.2016 г. директора на РИОСВ-Благоевград, което е загубило правно действие поради липса на издаден административен акт по реда на Закона за устройство на територията в срока по чл. 93, ал. 8 от ЗООС.
Със Заповед №15/19.01.2018 г. е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот №027054 в землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, с който се обособяват четири отделни УПИ: УПИ І-027054 с площ 0.871 дка; УПИ ІІ-027054 с площ 1.459 дка, УПИ ІІІ-027054 с площ 0.719 дка, УПИ ІV-027054 с площ 0.750 дка и вътрешен път за обслужване на отделните имоти и промяна на предназначението на новообразуваните имоти с отреждане за „къщи за гости“. С Решения №АР-49-02/23.02.2018 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1 т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград е променено предназначението на имота за изграждане на обект „къщи за гости“. Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи към момента в имота няма изпълнено строителство, и същия се явява земеделска земя.
Съгласно представената информация с настоящето инвестиционно предложение се предвижда да се изградят четири къщи за гости, по една във всеки УПИ. Сградите ще бъдат на две нива със застроена площ 100 - 120 м2 и общ капацитет до 25 места за настаняване. Всяка от къщите ще разполага с три паркоместа и барбекю с беседка в двора. Предвидено е да бъде обособен кът за игра на децата.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващ в имота трафопост, чрез подземно положен кабел с трасе в същия имот. За снабдяване на къщите за гости с вода за питейно-битови нужди е предвидено изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 35 - 40 м в западната част на имота. Годишно за нуждите на бъдещия обект се предвижда да се ползват 1812 куб. м вода. Формираните битови отпадъчни води ще да бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма.
Транспортния достъп ще се осъществява по полски път, граничещ с имота и обособения вътрешен път.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград. На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-292(1)15.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Поземлени имот с идентификатор 14341.27.54 е частично залесена земеделска територия с НТП: нива. В обхвата на имота е обособен отдел 442, подотдел „и 1“ с площ 0,2 ха (култура от черен бор на възраст 45 г.)
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 57/2021 г.) и BG0002078 „Славянка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режими на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002078 „Славянка”, определени със заповедите за обявяването им.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на предвижданията, което затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. С искането следва да внесете и следната информация:
1. Предвид това, че имота е частично (0,2 ха) залесен и в същия попада култура от черен бор е необходимо да представите подробна информация дали предвиждате сеч на дървесна растителност при реализиране на инвестиционното предложение, вкл. при обособяване на вътрешен път за обслужване на имотите.
2. При необходимост от сеч на дървесна растителност следва да посочите бр. на предвидените за сеч дървета и на каква площ.
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Хаджидимово, кметство Гайтаниново и директора на БДЗБР.