Съдържание

Посетители

В момента има 455  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И В.Л, А.С.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 62699.63.3, местност Чешмата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация със Заповед №1734/14.08.2008 г. на кмета на община Благоевград е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на имот 063003 в местността Чешмата, землище на с. Рилци, община Благоевград за „жилищно строителство“.
Основната цел на изменението на ОУП на Община Благоевград е коригиране на явна фактическа грешка допусната в ОУП на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол №3 от 25.02.2011 г. където неправилно е отразено предназначението на имот с идентификатор 62699.63.3, местност Чешмата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград.
С изменението на ОУП се предвижда жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“ при следните устройствени показатели:
- Максимална стойност на Кинт – 1.2;
- Плътност на застрояване – максимум 60%;
- Плътност на озеленяване – минимум 40 %;
- Височина на застрояване – до 10 м.
Изработването на Проекта на изменение на ОУП на Община Благоевград е допуснато с Решение №523 по Протокол №18 от проведено заседание на Общински съвет – Благоевград.
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за за поземлен имот с идентификатор 62699.63.3, местност Чешмата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Изменението на ОУП на община Благоевград следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново”.