Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: община Кочериново

документация за: „Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 23 .12.2021 г. , РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“ с възложител община Кочериново.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37871 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.